REGULAMIN

AKCJI PROMOCYJNEJ „TYPUJ – KIBICUJ - WYGRYWAJ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Akcji Promocyjnej „TYPUJ – KIBICUJ - WYGRYWAJ”", zwanego dalej „Programem”, jest ARF S.C. Adam Lachowicz, Bartłomiej Klimkiewicz ulica Wrocławska 8, 41-902 Bytom o numerze NIP 626-274-45-26 zwana dalej „Organizatorem” działającym na zlecenie Johnson Controls Akumulatory Sp. z o. o. ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice, Polska.

1.1 Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i n. Kodeksu cywilnego.

1.2 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i ma charakter niepubliczny a przeznaczony jest dla oficjalnych Dystrybutorów firmy Johnson Controls Akumulatory Sp. z o.o. oraz dla Punktów Sprzedaży Detalicznej, które współpracują w zakresie akumulatorów VARTA z oficjalnymi dystrybutorami firmy Johnson Controls Akumulatory Sp. z o.o.

1.3 Program prowadzony jest w okresie od dnia 14.06.2018 do 15.07.2018 r. 

1.4 Celem Programu jest promocja produktów Johnson Controls Akumulatory Sp. z o.o..

1.5 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie, a zmiany nie będą dotyczyć istotnych aspektów uczestnictwa w Programie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłaszane na Stronie Internetowej www.TypujKibicujWygrywaj.pl

 

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

2.1 Program przeznaczony jest dla:

a) Oficjalnych dystrybutorów Johnson Controls Akumulatory Sp. z o.o. wraz z ich filiami, oddziałami (lista oficjalnych dystrybutorów dostępna jest po linkiem: https://www.varta-automotive.pl/pl-pl/portal-biznesowy/varta-partner),

b) Punktów Sprzedaży Detalicznej, które współpracują w zakresie akumulatorów VARTA z oficjalnymi dystrybutorami firmy Johnson Controls Akumulatory Sp. z o.o.. (lista oficjalnych dystrybutorów dostępna jest po linkiem: https://www.varta-automotive.pl/pl-pl/portal-biznesowy/varta-partner),

c) Właścicieli i pracowników podmiotów wskazanych powyżej w a) i b).

2.2 Aby wziąć udział w Programie, osoby wskazane w punkcie 2.1 a), b), c) są zobowiązane:

a) prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.TypujKibicujWygrywaj.pl

2.3 Zasady naliczania punktów:

FAZA 1 - GRUPOWA
Wartość punktowa: 1 trafienie = 12 punktów

FAZA 2 - PUCHAROWA
Wartość punktowa: 1 trafienie = 13 punktów

FAZA 3 – ĆWIERĆFINAŁY
Wartość punktowa: 1 trafienie = 15 punktów

FAZA 4 – PÓŁFINAŁY
Wartość punktowa: 1 trafienie = 18 punktów

FAZA 5 – MECZ O III MIEJSCE
Wartość punktowa: 1 trafienie = 25 punktów

FAZA 6 – MECZ FINAŁOWY
Wartość punktowa: 1 trafienie = 30 punktów

Wytypowanie Mistrza Świata na początku rozgrywek = 66 punktów

Wytypowanie Króla Strzelców na początku rozgrywek = 66 punktów

 

III. NAGRODY W KONKURSACH

a) Ilości i rodzaje nagród za zdobycie największej ilości punktów w poszczególnych fazach zabawy. W sytuacji, w której kilka osób będzie miało taką samą ilość punktów, wśród tych osób zostanie przeprowadzone losowanie nagród za poszczególne fazy rozgrywek. Ilość nagród jest ograniczona.

Faza grupowa Ilość nagród Nazwy nagród
Po 11 meczach 5 kufel + latarka + bramki
Po 23 meczach 5 kufel + latarka + bramki
Po 36 meczach 5 kufel + latarka + bramki
Po 48 meczach 5 kufel + latarka + bramki
Faza pucharowa 5 kufel + latarka + piłka
ĆF 5 kufel + latarka + koc piknikowy VARTA + piłka
PF 5 kufel + latarka + koc piknikowy VARTA + piłka
3 M 5 kufel + latarka + koc piknikowy VARTA + piłka
F 5 kufel + latarka + koc piknikowy VARTA + bramki + piłka
  45  

 

b) Zestawienie nagród za zdobycie punktów w klasyfikacji całościowej. W sytuacji, w której kilka osób będzie miało taką samą ilość punktów, wśród tych osób zostanie przeprowadzone losowanie nagród. Ilość nagród jest ograniczona..

 

Miejsce w klasyfikacji całościowej Nazwy nagród
10 najlepszych wyników stół piłkarski

 

Wśród pozostałych uczestników zostaną rozlosowane nagrody:
- 10 piłek
- 10 bramek
- 10 kufli VARTA
- 10 koców piknikowych VARTA

 

IV. KOMUNIKACJA

4.1 Organizator będzie się komunikował z Uczestnikami Programu za pośrednictwem strony internetowej www.TypujKibicujWygrywaj.pl lub za pomocą e-mail kontakt@typujkibicujwygrywaj.pl

4.2 Nagrody zostaną doręczone na adres podany przez Uczestników w zgłoszeniu uczestnictwa w Programie na koszt Organizatora.

4.3 Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na nagrodę innego rodzaju.

4.4 Uczestnik Programu nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osobę trzecią.

4.5 W razie nieodebrania nagrody, odmowy jej odbioru lub odmowy potwierdzenia jej odbioru nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

5.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika, ani za wpływ innych czynników uniemożliwiających wzięcie udziału w Programie, niezależnych od Organizatora.

5.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia zgłoszenia Uczestnictwa.

5.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Programu.

 

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1 Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora wskazany w punkcie 1.1. nie później niż w terminie do 14 dni od dnia, w którym miały być wydane nagrody. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na powyższy adres.

6.2 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu.

6.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz wskazanie nazwy i adresu Uczestnika, którego Uczestnik jest właścicielem, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.4 Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.

6.5 W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Zasady Programu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe w nim użyte mają charakter wyłącznie informacyjny.

7.2 Udział w Programie jest dobrowolny, wzięcie udziału w Programie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

7.3 Dane Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Programu jest ARF S.C. Adam Lachowicz, Bartłomiej Klimkiewicz ulica Wrocławska 8, 41-902 Bytom. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Programu, w tym postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Programie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Po zakończeniu Programu wszystkie zebrane dane zostaną usunięte.